Algemene voorwaarden

Wij staan achter geen enkel drugs gebruik en distantiëren ons hier dan ook van. Een eindgebruiker is zelf verantwoordelijk, wij zijn nergens verantwoordelijk voor.

Tevens verkopen wij alleen artikelen die bedoelt zijn als sierstukken en of een nep artikelen

 1. Algemeen
 2. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.pepschepje.nl en op alle (met Nederlandse afnemers van producten van www.pepschepje.nl) gesloten overeenkomsten.

  1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

  2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

  2.1 Alle uitingen van www.pepschepje.nl op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

  2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per e-mail, via websites.

  2.3 Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de site en in de catalogi. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld.

  2.4 www.pepschepje.nl behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

  2.5 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal www.pepschepje.nl in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

  2.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat www.pepschepje.nl de bestelling heeft geaccepteerd.

  2.7 Bij artikelen die niet voorradig zijn, krijgt de klant binnen 5 werkdagen te horen op welke termijn desbetreffende artikelen geleverd kunnen worden. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de klant de bestelling zonder meer annuleren. Ontvangen betalingen worden dan weer overgemaakt op de rekening van de klant, eventuele bankkosten of administratiekosten worden door www.pepschepje.nl automatisch in mindering gebracht.

  3. Prijzen

  3.1 De prijzen op de websites van www.pepscehpje.nl zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.

  3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is www.pepschepje.nl  bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

  3.3 Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

  3.4 www.pepschepje.nl is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

  4. Levering

  4.1 www.pepschepje.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.

  4.2 www.pepschepje.nl levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt www.pepschepje.nl uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

  4.3 www.pepschepje.nl behoudt zich het recht om de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

  4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van www.pepschepje.nl aangevuld of opnieuw gedaan.

  4.5 Indien bij het ingeven van het verzendadres door de afnemer een fout gemaakt wordt en de bestelling bijgevolg verzonden wordt naar het verkeerde adres kan www.pepschepje.nl niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt eveneens bij het niet tijdig afhalen van de zending door de afnemer in het postkantoor/postpunt. Het pakket wordt dan automatisch geretourneerd naar www.pepschepje.nl. Als de bestelling door één van de vermelde redenen opnieuw verzonden dient te worden naar de afnemer is www.pepschepje.nl genoodzaakt nieuwe verzendkosten in rekening te brengen.

  4.6 www.pepschepje.nl biedt gratis verzending aan voor bestellingen boven een bepaald bestelbedrag verschillend per verzendland.
  Indien de volledige overeenkomst naderhand herroepen wordt zal de verzendkost echter ten laste van de klant in rekening gebracht worden.

  5. Betaling

  5.1 De Betaling geschiedt op een veilige manier. Betaling kan online via IDEAL afgehandeld worden.

  5.2 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt www.pepschepje.nl zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling niet toegezonden.

  5.3 Verrekening met vorderingen op www.pepschepje.nl of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

  5.4 Vooruitbetaling kan slechts wanneer de afnemer niet over de aangeboden betaalmogelijkheden beschikt en kunnen gebeuren per bank- of girooverschrijving.

  5.5 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €100 verschuldigd www.pepschepje.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

  6. Eigendomsvoorbehoud

  6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van www.pepschepje.nl, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

  6.2 www.pepschepje.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van www.pepschepje.nl zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Herroepingsrecht

7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij www.pepschepje.nl.

7.2 De Klant heeft recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

7.3 De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

7.4 De verzendkosten van weborders die gratis verzonden werden door www.pepschepje.nl zullen, bij de herroeping van de volledige of gedeeltelijke overeenkomst, ten laste van de klant in rekening gebracht worden. Deze kosten zullen verrekend worden bij de terugbetaling van de geretourneerde producten.

8. Retourrecht

8.1 Het retourrecht geldt uitsluitend voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

8.2 De afnemer heeft het recht door www.pepschepje.nl geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele en onbeschadigde verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en met vermelding van de reden van retourzending.

8.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet www.pepschepje.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, eventuele bankkosten, behandelings- of administratiekosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.

8.4 Voor de uitoefening van zijn retourrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

8.5 Wanneer de door www.pepschepje.nl afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 8.2 zijn teruggezonden, aanvaardt de afnemer de zaken als geaccepteerd.

9. Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van www.pepschepje.nl opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt www.pepschepje.nl de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi. www.pepschepje.nl hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

9.2 Wanneer www.pepschepje.nl gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

10.1 www.pepschepje.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte afbeeldingen, (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer maar kunnen afwijken.

10.2 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van www.pepschepje.nl beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening

11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door www.pepschepje.nl al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

11.2www.pepschepje.nl  stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
* het ondernemingsnummer.
* de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
* de wijze en kosten van aflevering en betaling
* het e-mail adres waar klachten kunnen worden ingediend                                                       *de wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
* de geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing)

11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat www.pepschepje.nl niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Garantie

12.1 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

12.2 Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

12.3 Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van www.pepschepje.nl en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan www.pepschepje.nl.  

12.4 Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant www.pepschepje.nl zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

12.5 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

12.6 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

13. Geschillen

13.1 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

13.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van www.pepschepje.nl.  

14. Klachtenregeling

14.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Laatste wijziging : 07-12-2020